Termeni și condiții

 1. Articolul 1 General
  1. Aceste condiții se aplică tuturor ofertelor, confirmărilor de comandă, vânzărilor, livrărilor, acordurilor, produselor și serviciilor Perform Digital Advertising S.R.L. (antreprenor) în care Perform Digital Advertising acționează ca vânzător/antreprenor.
  2. Aplicabilitatea oricăror termeni și condiții generale sau specifice sau prevederi ale cumpărătorului/clientului sunt respinse în mod explicit de Perform Digital Advertising.
  3. Un acord între Perform Digital Advertising și Client, indiferent dacă este sau nu încheiat prin intermediari ai Perform Digital Advertising, îl obligă pe Perform Digital Advertising numai după ce Perform Digital Advertising a confirmat contractul în scris Clientului.
  4. Perform Digital Advertising va depune toate eforturile pentru a furniza serviciile, acolo unde este cazul, în conformitate cu acordurile și procedurile stabilite în scris cu Clientul. Dacă s-a convenit că serviciile se vor desfășura în etape, Perform Digital Advertising are dreptul să amâne începerea serviciilor aparținând unei faze ulterioare până când Clientul a aprobat în scris rezultatele fazei precedente.
  5. Acolo unde acest acord se referă la notificarea scrisă, aceasta include și notificarea prin mesagerie electronică (e-mail) la adresa de e-mail contact@performdigital.ro . În cazul unei dispute cu privire la primirea unei astfel de notificări sau mesaje, înregistrările Perform Digital Advertising vor prevala.
 2. Articolul 2 Cotații și oferte
  1. Toate ofertele și cotațiile sunt fără obligație, dacă nu se specifică altfel
  2. Ofertele și ofertele sunt valabile 15 zile, dacă nu se specifică altfel
  3. Modificările la un acord anterior dintre client și Perform Digital Advertising sunt valabile numai din momentul în care aceste modificări au fost acceptate de ambele părți.
  4. Ofertele și ofertele nu se aplică automat sarcinilor viitoare.
 3. Articolul 3 Dizolvare
  1. Fiecare parte este autorizată să dizolve un acord cu efect imediat, fără o altă notificare de nerespectare și fără intervenție judiciară prealabilă, în întregime sau parțial pentru viitor și/sau să anuleze o plată dacă:
   • cealaltă parte solicită suspendarea plății;
   • cealaltă parte a fost declarată în stare de faliment sau a intrat sub incidența reglementării legale privind reeșalonarea datoriilor (Legea privind falimentul din titlul trei);
   • bunurile puse la dispoziție de către sau în numele celeilalte părți în cadrul unui acord și/sau Acordurilor de proiect asociate, sau anexelor, sunt confiscate și acest atașament nu este ridicat într-o perioadă scurtă de timp;
   • cealaltă parte este persoană juridică și este dizolvată.
  2. Ambele părți pot rezilia convențiile numai prin intervenție judiciară – cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 3.1. În cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește grav obligațiile. Partea care are în vedere o astfel de reziliere va trebui întotdeauna să notifice întâmpinarea celeilalte părți printr-o scrisoare recomandată. El/ea va trebui, de asemenea, să acorde celeilalte părți o perioadă rezonabilă de timp pentru a-și îndeplini în continuare obligațiile. Rezilierea prematură nu afectează obligația de a plăti despăgubiri.
 4. Articolul 4 Preț și plată
  1. Pentru toate prețurile se adaugă TVA 19%.
  2. În cazul unui acord în care sumele trebuie plătite periodic de către Client, Perform Digital Advertising are dreptul să ajusteze prețurile și tarifele aplicabile printr-o notificare scrisă într-o perioadă de cel puțin trei luni.
  3. Perform Digital Advertising are în orice moment dreptul de a trimite facturi în avans.
  4. Perform Digital Advertising are în toate cazurile dreptul să ajusteze prețurile și tarifele convenite printr-o notificare scrisă către Client pentru performanțe care, conform planificării relevante sau conform acordului, vor fi livrate într-un termen care este de cel puțin trei luni. după data prezentului aviz se află.
  5. În cazul în care Clientul nu dorește să fie de acord cu o ajustare a prețurilor și tarifelor făcute cunoscute de Perform Digital Advertising, conform articolului 4.2 sau 4.3, Clientul are dreptul de a rezilia contractul în scris în termen de șapte zile lucrătoare de la notificarea menționată în acele Articole împotriva notificării Perform Digital Advertising cu privire la data la care ajustarea prețului sau a ratei ar intra în vigoare sau va anula acordul.
  6. Toate facturile vor fi plătite de către Client în conformitate cu condițiile de plată menționate pe factură. In lipsa unor conditii specifice, Clientul va plati in termen de paisprezece zile de la data facturii.
  7. În cazul în care Clientul nu plătește sumele datorate în termenul convenit, Clientul va datora, fără a fi necesară nicio notificare de neîndeplinire, dobânda legală aferentă sumei restante. În cazul în care, după notificarea neîndeplinirii obligațiilor, Clientul continuă să nu achite creanța, creanța poate fi predată, caz în care, pe lângă suma totală datorată atunci, Clientul va fi obligat să ramburseze integral costurile extrajudiciare și judiciare. , cuprinzând toate costurile calculate de experți externi în plus față de costurile stabilite în instanță în legătură cu colectarea acestei cereri sau exercitarea legii în orice alt mod, al căror cuantum este stabilit la minimum 15% din suma totală. . Plata unei sume de bani atribuibile unei anumite obligații servește, în primul rând, la deducerea costurilor, apoi la deducerea dobânzii apărute,
  8. În cazul în care sumele datorate nu sunt plătite la timp, Antreprenorul are în orice moment dreptul să-și suspende executarea. Suspendarea înseamnă că termenele de livrare convenite sunt suspendate pe durata suspendării.
  9. Înainte de începerea lucrărilor, trebuie achitat 50% din suma facturii. Dacă nu se convine altfel.
  10. După finalizarea unui nou site web, Perform Digital Advertising va trimite o factură finală, mai puțin valoarea avansului.
  11. Toate costurile de plată sunt în sarcina clientului.
  12. Orice dispută sau plângere cu privire la facturi trebuie transmisă în scris la Perform Digital Advertising în termen de opt zile de la primirea facturii. După această dată, reclamațiile nu vor fi procesate, în timp ce factura este considerată irevocabilă și acceptată în totalitate.
 5. Articolul 5 Începutul acordului
  1. Un acord se încheie în ziua în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
   • confirmarea comenzii a fost finalizată, semnată și primită de Perform Digital Advertising.
   • furnizarea de informații solicitate de la client a fost primită de Perform Digital Advertising.
   • avansul de 50% din suma facturii convenită a fost primit de Perform Digital Advertising, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.
 6. Articolul 6 Garanție
  1. După rundele de testare și corecție menționate în ofertele noastre, nu se aplică nicio altă garanție, cu excepția cazului în care este menționat în cotație.
 7. Articolul 7 Dreptul de proprietate intelectuală Software
  1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor software-ului, echipamentelor sau altor materiale dezvoltate sau puse la dispoziție, cum ar fi analize, design, documentație, rapoarte, cotații, aparțin exclusiv Perform Digital Advertising, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Clientul obține doar drepturile de utilizare și puterile care îi sunt acordate în mod explicit în aceste condiții sau altfel.
  2. Clientul este conștient de faptul că software-ul, echipamentele și alte materiale puse la dispoziție conțin informații confidențiale și secrete comerciale ale Perform Digital Advertising sau ale licențiatorilor săi. Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 7, Clientul se obligă să păstreze secretul acestui software, echipament și materiale, să nu le dezvăluie sau să le folosească terților și să le folosească numai în scopul pentru care i-au fost puse la dispoziție. Terții includ, de asemenea, toate persoanele care lucrează în organizația Clientului care nu trebuie neapărat să utilizeze software-ul, echipamentele și/sau alte materiale.
  3. Clientului nu i se permite să înlăture sau să modifice nicio desemnare cu privire la drepturile de autor, mărcile, denumirile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială din software, echipamente sau materiale, inclusiv indicații cu privire la natura confidențială și secretul software-ului.
  4. 7.4. Perform Digital Advertising are voie să ia măsuri tehnice pentru a proteja software-ul. Dacă Perform Digital Advertising are software-ul securizat prin intermediul protecției tehnice, Clientului nu i se permite să elimine sau să evite această protecție. În cazul în care măsurile de securitate fac ca Clientul să nu poată face o copie de rezervă a software-ului, Perform Digital Advertising va pune la dispoziția Clientului o copie de rezervă a software-ului, la cererea Clientului.
  5. Cu excepția cazului în care Perform Digital Advertising pune la dispoziția Clientului o copie de rezervă a software-ului, Clientul are dreptul de a păstra o copie de rezervă a software-ului, ceea ce trebuie înțeles ca însemnând realizarea acestuia. În acești termeni și condiții generale, prin copie de rezervă se înțelege: un obiect material pe care este înregistrat software-ul, exclusiv pentru a înlocui copia originală a software-ului în caz de pierdere involuntară a posesiei sau deteriorare. Copia de rezervă trebuie să fie o copie identică și să aibă întotdeauna aceleași etichete și indicații ca și copia originală.
  6. Dacă Clientul dezvoltă software sau o terță parte dezvoltă software pentru el sau dacă Clientul intenționează să facă acest lucru și în legătură cu interoperabilitatea software-ului care urmează să fie dezvoltat și a software-ului pus la dispoziție de către Perform Digital Advertising, are nevoie de informații pentru a se asigura că acest lucru interoperabilitate. Pentru a realiza acest lucru, Clientul va solicita Perform Digital Advertising în scris și într-un mod specificat pentru informațiile necesare. Perform Digital Advertising va notifica apoi, într-o perioadă rezonabilă, dacă Clientul poate obține informațiile solicitate și în ce condiții, inclusiv termenii și condițiile financiare referitoare la terți care urmează să fie angajați de către Client. În acești termeni și condiții generale, prin interoperabilitate se înțelege:
  7. Odată cu respectarea celorlalte prevederi din acești termeni și condiții, Clientul are dreptul de a corecta erorile din software-ul pus la dispoziție, dacă acest lucru este necesar pentru utilizarea prevăzută rezultând din natura software-ului. În cazul în care acești termeni și condiții generale se referă la drepturi sau obligații cu privire la erori, erorile sunt înțelese ca însemnând nerespectarea specificațiilor funcționale făcute cunoscute în scris de Perform Digital Advertising și, în cazul dezvoltării unui software personalizat, a celor convenite în mod expres. specificatii functionale. O eroare există doar dacă poate fi demonstrată și reprodusă. Clientul este obligat să raporteze imediat erorile către Perform Digital Advertising.
  8. Perform Digital Advertising va despăgubi Clientul împotriva oricărei pretenții legale bazate pe afirmația că software-ul, echipamentele sau materialele dezvoltate de Perform Digital Advertising încalcă un drept de proprietate intelectuală sau industrială, cu condiția ca Clientul să informeze imediat Perform Digital Advertising în scris despre aceasta. Lăsând existența și conținutul revendicării legale și gestionarea cazului, inclusiv ajungerea la orice soluții, în totalitate în seama Perform Digital Advertising.
  9. În acest scop, Clientul va furniza Perform Digital Advertising împuternicirile necesare, informațiile și cooperarea pentru a se apăra împotriva acestor pretenții legale, dacă este necesar, în numele Clientului.
  10. După finalizarea unui nou site web, Perform Digital Advertising va trimite o factură finală, mai puțin valoarea avansului.
  11. Această obligație de despăgubire expiră dacă și în măsura în care încălcarea în cauză este legată de modificările efectuate de către Client asupra software-ului, echipamentelor sau materialelor sau pentru ca acestea să fie făcute de către terți.
  12. Dacă se stabilește irevocabil prin lege că software-ul, echipamentul sau materialele dezvoltate de Perform Digital Advertising încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau industrială aparținând unui terț sau dacă, în opinia Perform Digital Advertising, există o șansă rezonabilă ca, dacă o astfel de încălcare va avea loc Perform Digital Advertising va prelua bunurile livrate contra creditării costurilor de achiziție după deducerea unei taxe rezonabile de utilizare sau se va asigura că Clientul poate continua să utilizeze netulburat software-ul, echipamentul sau materialele livrate sau echivalentul funcțional. .
  13. Orice altă răspundere sau obligație ulterioară de despăgubire a Perform Digital Advertising din cauza încălcării drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale terților sunt excluse, inclusiv răspunderea și obligațiile de despăgubire ale Perform Digital Advertising pentru încălcările cauzate de utilizarea echipamentului, software-ului și/sau materialelor furnizate. . Într-o formă nemodificată de Perform Digital Advertising, împreună cu bunuri sau software nelivrate sau furnizate de Perform Digital Advertising, sau într-o altă manieră decât cea pentru care au fost dezvoltate sau destinate echipamentele, software-ul și/sau materialele.
  14. Clientul garantează că niciun drept al terților nu se opune furnizării către Perform Digital Advertising de echipamente, software sau materiale în scopul utilizării sau procesării, iar Clientul va despăgubi Perform Digital Advertising împotriva oricărei acțiuni bazate pe afirmația că o astfel de publicare, punerea la dispoziție, utilizarea sau editarea încalcă orice drept al terților.
  15. Clientul rămâne proprietarul informațiilor și conținutului site-urilor web puse la dispoziție de acesta și este responsabil pentru acest lucru. Perform Digital Advertising nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile furnizate de Client care sunt incluse în aplicații, software sau baze de date.
 8. Articolul 8 Design-uri cu drepturi de proprietate intelectuală
  1. Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la concepte, design, materiale și alte lucrări dezvoltate de Perform Digital Advertising rămân în proprietatea Perform Digital Advertising, cu excepția cazului în care se convine în mod explicit altfel în scris. În măsura în care un astfel de drept poate fi obținut doar printr-un depozit sau înregistrare, doar Perform Digital Advertising este autorizat să facă acest lucru.
  2. Cu excepția cazului în care lucrarea nu se pretează, Perform Digital Advertising are în orice moment dreptul să-și menționeze sau să elimine numele pe sau în apropierea lucrării, iar clientului nu i se permite să efectueze lucrarea fără permisiunea prealabilă fără a menționa numele Perform Digital Advertising.
  3. Atunci când clientul își îndeplinește pe deplin obligațiile asumate prin contractul cu Perform Digital Advertising, acesta obține o licență exclusivă de utilizare a lucrării comandate de Perform Digital Advertising, în măsura în care aceasta privește dreptul de publicare și reproducere în conformitate cu destinația convenită.
  4. O licență exclusivă de utilizare a lucrărilor realizate de Perform Digital Advertising nu implică niciodată dreptul de a face modificări lucrării realizate de Perform Digital Advertising.
  5. Fără permisiunea scrisă din partea Perform Digital Advertising, clientul nu este îndreptățit să utilizeze designul într-un mod mai larg sau să îl folosească într-un mod diferit decât cel indicat în momentul în care atribuie misiunea. În caz de utilizare mai largă sau diferită, inclusiv modificarea, mutilarea sau deteriorarea proiectului preliminar sau final de către client, Perform Digital Advertising are dreptul la o compensație de trei ori valoarea vânzării pentru fiecare încălcare comisă și 500 RON pentru fiecare zi în care încălcarea. continuă. Aceste amenzi sunt plătibile imediat după descoperirea încălcării, fără o notificare ulterioară a neîndeplinirii obligațiilor. Aceste amenzi nu diminuează în niciun fel dreptul Perform Digital Advertising de a cere despăgubiri pentru daunele reale.
  6. Clientului nu îi mai este permis să utilizeze rezultatele misiunii puse la dispoziție și orice licență acordată clientului în contextul misiunii va expira: a. Din momentul în care clientul își îndeplinește obligațiile (de plată) nu se conformează (în totalitate) contractului sau este altfel în neregulă, cu excepția cazului în care deficiența clientului este de importanță minoră în lumina întregii misiuni; b. dacă cesiunea este reziliată prematur, indiferent de motiv, cu excepția cazului în care consecințele acesteia sunt contrare caracterului rezonabil și echității.
  7. Clientul despăgubește Perform Digital Advertising împotriva pretențiilor privind drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor sau datelor furnizate de client care sunt utilizate în executarea misiunii.
  8. Perform Digital Advertising are libertatea de a folosi designul pentru propria publicitate sau promovare, ținând cont de interesele clientului.
 9. Articolul 9 Terții
  1. Perform Digital Advertising va putea folosi terțe părți pentru a lucra în contextul implementării unui Acord de proiect după permisiunea scrisă a Clientului. Clientul poate refuza această permisiune numai din motive imperioase.
  2. Perform Digital Advertising se asigură că terților le este impusă aceeași obligație de confidențialitate ca cea care se aplică angajaților și altor terțe părți ale Perform Digital Advertising, descrise la articolul 7.2.
 10. Articolul 10 Lucrări suplimentare
  1. Dacă Perform Digital Advertising a efectuat lucrări sau alte performanțe la cererea Clientului care nu intră în conținutul sau domeniul de aplicare al serviciilor convenite/Acordului de proiect, aceste activități sau performanțe vor fi rambursate de către Client către Perform Digital Advertising conform tarifelor obișnuite ale Perform Digital Advertising. Cu toate acestea, Perform Digital Advertising nu este obligat să se conformeze unei cereri de muncă suplimentară și poate solicita să se facă o cerere scrisă, care trebuie apoi acceptată în scris. Comenzile orale pentru lucrări suplimentare nu sunt obligatorii pentru Perform Digital Advertising și sunt expuse (dovezi) riscului Clientului.
  2. Alineatul 1 al acestui articol include și modificări ale rezultatului final convenit anterior.
  3. Clientul acceptă că timpul convenit sau preconizat de finalizare a rezultatului final poate fi influențat de lucrări sau performanțe menționate la paragraful 1 al prezentului articol.
 11. Articolul 11 ​​Cooperarea și încetarea contractului de servicii
  1. Părțile realizează că crearea unui produs este un proces dinamic. În timpul unui proiect, acordurile de proiect pot fi modificate în scris. Amendamentele și modificările la aceste acorduri sunt aprobate și semnate de ambele părți înainte de a intra în vigoare. Perform Digital Advertising își rezervă dreptul de a nu începe lucrările (de urmărire) înainte ca ajustarea dorită în Acordul de proiect să fi fost aprobată și semnată. În cazul în care Clientul nu răspunde în termen de trei zile lucrătoare de la primirea documentului, se presupune că conținutul documentului este corect.
  2. În cazul în care relația juridică dintre Client și Perform Digital Advertising încetează, Clientul are dreptul de a primi datele pe care le deține. Dacă și în măsura în care informațiile sunt închise sau incluse într-o bază de date și/sau fișier de date și/sau software al cărui proprietar nu este contractantul, Perform Digital Advertising va furniza aceste informații contractantului sub forma unui fișier * .txt. Dacă antreprenorul dorește un alt format, Perform Digital Advertising va coopera cu acest lucru, dar are dreptul de a percepe costuri pentru aceasta.
  3. Un contract de custodie (acord de escrow) poate fi încheiat separat la cererea Clientului. Condițiile în care este încheiat acest acord vor fi ulterior convenite separat. Costurile de stocare sunt în contul Clientului.
  4. Clientul asigură livrarea la timp a materialului (text, fotografii și/sau acces la panoul de control al gazdei web).
 12. Articolul 12 Livrare și termen de livrare
  1. Depășirea termenului de livrare, însă, nu este considerată niciodată o încălcare a contractului. În niciun caz clientul nu are dreptul de a anula contractul, de a refuza plata sau de a solicita despăgubiri.
  2. In cazul in care termenul de livrare este depasit cu mai mult de sase luni, clientul poate rezilia contractul.
  3. Livrarea finală a unui site web se face cât mai curând posibil după finalizarea dezvoltării site-ului web și după primirea plății totale a facturii.
 13. Articolul 13 Găzduire web și acces
  1. În cazul în care Perform Digital Advertising găzduiește un site web pentru Client, Perform Digital Advertising poate (temporar) scoate acest site din uz și/sau îl poate limita dacă: – Clientul nu își îndeplinește o obligație contractuală sau acționează contrar acestor termeni și condiții generale – conținutul sau utilizarea este contrară reglementărilor / obiceiurilor (internaționale), încalcă drepturile terților, este ofensatoare sau discriminatorie sau încalcă în alt mod Neticheta.
  2. Perform Digital Advertising nu este responsabil pentru conținut, securitate (de exemplu, în cazul unui hack (încercare) sau prelucrarea datelor (personale) pe baza Legii privind înregistrarea datelor cu caracter personal sau a Legii privind protecția datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit altfel în scris.
  3. În cazul în care sunt utilizate facilități de telecomunicații, Clientul este responsabil pentru alegerea corectă și disponibilitatea în timp util a acestora. Perform Digital Advertising nu este responsabil pentru erorile de transmisie care nu îi pot fi atribuite. Dacă Perform Digital Advertising furnizează servicii de internet la distanță folosind conexiuni electronice, nu este, prin urmare, responsabil și răspunzător pentru utilizarea netulburată și disponibilitatea continuă a unei astfel de conexiuni.
  4. Perform Digital Advertising nu este responsabil pentru (utilizarea netulburată și disponibilitatea continuă a) structurii de telecomunicații și/sau surselor de energie și periferice asociate ale altor părți decât Perform Digital Advertising, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în scris. Prin urmare, Perform Digital Advertising nu are nicio obligație de „uptime”, ci doar o obligație de cele mai bune eforturi. Perform Digital Advertising nu este răspunzător dacă disponibilitatea sistemelor nu este 100% din cauza defecțiunilor hardware sau software.
 14. Articolul 14. Legea aplicabilă în litigii
  1. Legislația română este aplicabilă acestor termeni și condiții, precum și tuturor acordurilor (de proiect). Toate litigiile care decurg din acești termeni și condiții, precum și din toate acordurile (de proiect), vor fi supuse deciziei instanței competente din România.
 15. Articolul 15. Confidențialitate
  1. Părțile recunosc că existența și conținutul relației reciproce, precum și datele sau informațiile care devin cunoscute ambelor părți în contextul desfășurării activităților menționate în aceste acorduri și în alte acorduri, sunt de natură strict confidențială. Părțile garantează că toate informațiile cu caracter confidențial primite de la cealaltă parte înainte și după încheierea contractului vor rămâne secrete. Părțile sunt obligate să impună, de asemenea, obligația de confidențialitate la care se face referire la paragraful 1 al prezentului articol angajaților lor și altor terți angajați de aceștia.
 16. Articolul 16. Răspunderea
  1. Perform Digital Advertising nu este niciodată răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de Client sau de terți.
  2. Perform Digital Advertising nu este răspunzător pentru nicio daună care apar ca urmare a instrucțiunilor furnizate de către Client (sau pe care le-a furnizat) cu privire la design, aspect etc. Clientul este astfel pe deplin responsabil pentru informațiile furnizate de acesta.
  3. Perform Digital Advertising nu își asumă nicio răspundere dacă nu poate îndeplini sau nu poate îndeplini la timp ca urmare a unui caz de forță majoră.
  4. Clientul va despăgubi Perform Digital Advertising împotriva tuturor pretențiilor din partea terților.
 17. Articolul 17. Forță majoră
  1. În caz de forță majoră, Perform Digital Advertising are dreptul să considere contractul ca fiind dizolvat, fără intervenție judiciară și fără a fi obligat la plata unor despăgubiri.
  2. Forța majoră pentru respectarea obligațiilor noastre este orice cauză anormală care nu poate fi atribuită Perform Digital Advertising și care împiedică îndeplinirea acordului sau o împiedică sau o face inacceptabilă într-o măsură atât de gravă încât o astfel de îndeplinire nu poate fi necesară în mod rezonabil. Aveți întrebări despre acești termeni și condiții? Vă rugăm să contactați Perform Digital Advertising prin contact@performdigital.ro

Aveți întrebări despre acești termeni și condiții? Vă rugăm să contactați Perform Digital Advertising prin contact@performdigital.ro